ผู้เขียน หัวข้อ: แปลบทสวดมนต์เย็น2  (อ่าน 7294 ครั้ง)

ออฟไลน์ TEK-HLEE

 • ศิษย์อาจารย์จี้กง
 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 250
 • ชอบกด Like+ 149
 • เพศ: หญิง
 • พุทธังเอากะตังใส่ตู้ พระไม่อยู่ทุบตู้เอากะตัง
  • MSN Messenger - naruncharas@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.sprinklerthailand.com
  • อีเมล์
มู่ตี้ลี่๐อีซีอีซี๐ซื่อหนอซื่อหน่อ๐
? ???????๐????๐????๐
ออลาเซิงฝอลาเซ่อลี่๐ฟาซอฟาเซิง๐ฝอลาเซ่อเยีย๐
? ??????๐??????๐????๐
ฮูลูฮูลูหมอลา๐ฮูลูฮูลูซีลี๐ซัวลาซัวลา๐
? ????๐????๐??????๐
ซีลีซีลี๐ซูลูซูลู๐ผู่ทีเยียผู่ทีเยีย๐
? ??????๐????๐????๐
ผู่ถัวเยียผู่ถัวเยีย๐หมี่ตี่ลี่เยีย๐นอลาจิ่นซื่อ๐
? ?????๐????๐???
ตี่ลี่เซ่อนีนอ๐ผอเยียมอนอ๐ซัวผอเฮอ๐
? ???๐???๐?????๐???๐
ซีทัวเยีย๐ซอผอเฮอ๐มอเฮอซีถัวเยีย๐ซอผอเฮอ๐
? ????๐????๐???๐????๐
ซีทัวอวี้อี๐ซื่อปั๋วลาเยีย๐ซัวผอเฮอ๐นอลาจิ่นซือ๐
? ???๐????๐???๐???????๐
ซัวผอเฮอ๐มอลอนอลา๐ซัวผอเฮอ๐ซีลาเซิงออมู่เซียเยี่ย๐
? ???๐????????๐???๐
ซัวผอเฮอ๐ซัวพอเมอเฮอออซีทัวเยีย๐ซัวผอเฮอ๐
? ???????๐???๐???????๐
เจอจี๋ลาออซีทัวเยีย๐ซัวผอเฮอ๐ปอทัวมอเจี๋ยซีทัวเยีย๐
? ???๐????????๐???๐
ซัวผอเฮอ๐นอลาจิ่อซือปั๋วเซียลาเยีย๐ซัวผอเฮอ๐
? ???????๐???๐
มอพอลีเซิงเจี๋ยลาเยีย๐ซัวผอเฮอ๐
? ??????????๐?????๐
นำมอเฮอลาตันนอตัวลาเหยี่ยเยีย๐นำมอออลีเยีย๐
? ????๐????๐???๐? ???๐
ผอลูเจี๋ยตี้๐ซั่วปอลาเยีย๐ซัวผอเฮอ๐อันซีเตียนตู๐
? ???๐???๐???๐
มันตัวลา๐ปัอถัวเยีย๐ซัวผอเฮอ.ธรรมจักรวาลนพเคราะห์บุราณ
พุทธนิรันตรายวัฒนะชันษามัญชูศรีสูตร

?????????
?(ปัก เต้า เซียว ไจ เอียง ซิ่ว เมียว เกง)


?????
ปัก เตา เกง เฮียง จั่ง
ดาวนพเคราะห์สูตร เทพนพเคราะห์สูตร

??????????????????????????
?????????
โล่ว เฮียง จา อี ฝับ ไก มง เฮิน เอียง ซิว ฮุย เซียง เสิด เยา
บุน ซุย ชี กิด เซียง ยง เซง อี ฟัง ฮึง จู ฟู เฮียน ชวน เซง

?????????? ??
นำ มอ เซียง ยง กาย ผู่ สัก มอ ฮอ สัก ( 3 ครั้ง)

       ความหอมหวนของธูป ที่อธิษฐานล่องลอยบูชาถึงพุทธ
เกษตรทั้งสิบทิศตถาคตเจ้าผู้มีวัฒนะชันษาอันหาประมาณมิได้
ต่างรับรู้ถึงคำอธิษฐานทุก ๆ ธรรมสถาน ถูกปกคลุมด้วยเมฆอัน
มงคล ด้วยจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ดลถึงพระพุทธองค์ทรงปรากฏ
ด้วยรัศมี รับทราบในคำอธิฐาน
???
โหลว เฮียง จั่ง
 (บทสุคนธาสรรเสริญ)
  ? ? ? ?
ลู่ เซียง จ่าง เหยว
เครื่องสุคนทาในกระถางเผาร้อน

? ? ? ?
ฝ่า เจีย มง อี่
กำจายกลิ่นหอมหวนไปทั่วทั้งธรรมธาตุ

? ? ? ? ? ? ?
จู ฟอ ไฮ ฮุย เสิด เยา เหวิน
ยังให้ธรรมสันนิบาตของพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้สดับรับรู้

? ? ? ? ?
ซุย ชู เจีย เซียง หยี่
ให้ทุกสถานบังเกิดเป็นเมฆมงคล

? ? ? ?
ซ่าง อี ฟัง อี่
ยังให้จิตที่สัตย์ซื่อได้วัฒนารุ่งเรืองยิ่งขึ้น

? ? ? ? ?
จู ฟอ เซียน ชวง เซิง
ขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งปวงโปรดทรงสำแดงพระวรกายเทอญ


? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
นำ มอ เซียง หยี่ ก่าย ผู่ ซ่า มอ เฮอ ซ่า
ขอนอบน้อมต่อพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ (ผู้อยู่ใต้) ควันแห่งเครื่องหอมอันประดุจร่มฉัตรนี้


คาถาบทแรก

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (? ?)
นำ มอ เอียง ซิว ฮุย เซียง จู ฟู ผู่ สัก
นะโม พุทธะโพธิสัตว์ ธรรมสันนิบาตวัฒนะชันษาทุกองค์

??? ไค เกง กี ????????????????
บู เซียง ซิม ซิม มุย เมียว ฝับ ปัก เชียน วั่น กิบ นัน เจา งี
ธรรมจักษุ อันลึกซึ้ง ร้อยพันหมื่นกัลป์ก็ยากยิ่งที่จบ

????????????????
งอ กิม เกียน มุน เต็ก เซา ชี ยง ไก ยู ไล จิน สิก งี
บัดนี้ข้าพเจ้า (พระมัญชุศรีโพธิสัตว์) ก็ได้มาสดับรับฟัง   จะขอ
ปฏิบัติตามพุทธวจนะของพระพุทธองค์

??????????????
ฟู ส่วย เทียน จง ปัก เตา กู ฟู เซียว ไจ เอียง ซิว เมียว เกง
พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงธรรมจักรวาลนพเคราะห์
บุราณพุทธ นิรันตรายวัฒนะชันษาสูตร

??????????????
ยู ซือ งอ บุน อี ซือ ฟู ไจ เจง กี เทียน กง
ดังได้สดับรับฟังมาดังนี้ ในขณะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้นสุธาวาสพรหม

??????????????
จิบ จู เทียน จง ตี เสก ฟาม วัง ปา ปู ซือ จง
ท่ามกลางเหล่าทวยเทพ และท้าวสักกะท้าวมหาพรหม
ธรรมบาลทั้งแปด พุทธบริษัทสี่

??????????????
กวง นำ ฝับ เยา อือ ซือ มัน ซู สิก ลี ผู่ สัก
ทรงแสดงหลักธรรมอันสำคัญ ซึ่งในขณะนั้น พระมัญชุศรี
โพธิสัตว์

????????????????????????
ชง ชอ ยือ คี เชียน ปัก ฟู ยง ซือ จุน ฟุก เกียง ตี วัง จอย ปู
กุย จิน จง เซง
ได้ลุกขึ้นจากอาสนะ กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่
พระองค์ผูเจริญ ดังได้เห็นมาว่า พระมหาจักรพรรดิ ข้าราช
บริพาร คหบดี ทุคตะ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

???????????????
ซือ เซียง อู ฮัง ฮำ เลง ซุน ตง หมก ปุก ไก เยา
พุทธบริษัทสี่ ธาตุทั้งห้า อีกทั้งเจตภูตต่าง ๆ

???????????????????????
?????
ปัก เตา ชี ยิน จือ ซอ จู โจย ฮอ กู ซือ เซง อี เจา เทียน จง
ไว ควัน ไว เต็ก จุย จุน จุย เซียง
ล้วนอยู่ในอำนาจแห่งการรักษาของดาวนพเคราะห์ ด้วยเหตุใด
หนอ ดาวเทพนพเคาระห์ ทั้งเก้าพระองค์ จึงบริบูรณ์ด้วย เดช
และอำนาจ ตลอดจนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ปกครองทั่วทั้ง
จักรวาล

???????????????
ไว ยง ซือ จุน ไว จง ซิน ส่วย อี ไช เลิน เทียน
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ได้โปรดประกาศถึงคุณธรรม
ของดาวเทพนพเคราะห์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย

??????????????????????
ฮำ ใจ กุย เสียง อือ ซือ ซือ จุน เกา มัน ซู สิก ลี ผู่ สัก กิบ จู
ตา จง ยง
ได้ประจักษ์อันจะถือเป็นสรณะ ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ทรงมีพระสุรเสี่ยงตรัสตอบแด่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และ
ท่ามกลางสันติบาตทั้งหลายว่า

???????????????
เซียง ใจ เซียง ใจ งอ กิม ไว นี กิบ หมก ซือ จง เซง
สาธุ สาธุ บัดนี้ตถาคตจะประกาศแจ้งแก่เธอ และสรรพสัตว์ทั้ง
หลายให้ทราบ

??????????????
ฟู ซิน ยิน เยา อี ตง ไล ซือ ฮำ กง จือ จือ
ในขณะพุทธสมัย และที่เกิดในกาลต่อไป จะได้ประจักษ์แจ้ง
โดยทั่วกัน

????????????????
ซือ ขี ยิน จุน เซง ฟุก ปี คุน เซง เอิน ซี วัน ลุย
ถึงบุญญาธิการแห่งดาวเทพนพเคราะห์ อันอลังการไพศาล
อภิบาลสรรพทั้งหลาย พระมหาเมตตากรุณา ของดาวเทพ
นพเคราะห์แผ่ไปถึงเหล่าสรรพสัตว์ทั่วทุกสารทิศ

??????????
กง เต็ก เจ แย อี ซือ ซือ จุน
เป็นมหาคุณานิสงส์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในกาลนั้นสมเด็จพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า

???????????
เจียง ส่วย ปัก เตา ชี ยิน กู่ ฟู เซ. เฮา
จึงมีพุทธดำรัสแสดงถึงพระนามแห่งอดีตพระพุทธเจ้าทั้งเก้า
พระองค์ซึ่งอวตารเป็นดาวเทพนพเคราะห์ อันมีรายนามดังนี้


????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ อี ตา ขุ่ย เอียง เมง ทำ ลอง ไท่ เซง กิน ซือ ตง
ฟัง จุย เซง ซือ ไก วัน อี ทง จิน ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่หนึ่ง อวตาร เป็นพระสุริยะ สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ

????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ อือ ตา เขียก อิม เจง กี มุน ยิน เซง กิน ซือ ตง ฟัง
เมียว เปา ซือ ไก กวง อิม จือ ไจ ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่สอง อวตาร เป็นพระจันทรา สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ


????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ ซำ ต่า ซิน จิน เลิน ลก ชุน เจ็ง เซง กิน ซือ ตง ฟัง
ยง จู ซือ ไก กิม เสก เซง เจา ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่สาม อวตาร เป็นพระอังคาร สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระเวปุลลรัตนะโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ

????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ ซือ ต่า หั่ง เฮียง เมง บุน เขวียก นิว เซง กิน ซือ
ตง ฟัง บู เยา ซือ ไก จุย เสง กิด เซียง ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่สี่ อวตาร เป็นพระพุทธ สถิต ณ บูรพา
พุทธเกษตร คือ พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ

????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ อู ต่า ปิก ตัง ยิน หนิม เจง เกียน เซง กิน ซือ ตง
ฟัง เจง จู ซือ ไก กวง ตะ ตี ฟุ่ย ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่ห้า อวตาร เป็นพระพฤหัสบดี สถิต
ณ บูรพาพุทธเกษตร คือ พระวิสุทธิ์อาศรมโลกเวปุลลปรัชญา
วิภาคพุทธะ

????????????? ??????????
???
ปัก เตา ตี่ ลิ่ว ต่า ปู่ ปัก เกก บู เขวียก กี เซง กิน ซือ ตง ฟัง
ฝับ อี ซือ ไก ฝับ ไฮ อิ่ว ฮี ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่หก อวตาร เป็นพระศุกร์ สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระธรรมมติโลกธรรมสาครจรนันทิ
พุทธะ

????????????? ??????????
????
ปัก เตา ตี่ ชี ตา เพียว เทียน ก่วน พ่อ กิน ก่วน เซง กิน ซือ
ตง ฟัง มุน แย ซือ ไก หยก ซือ ลิ่ว ลี กวง ยู ไล
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่เจ็ด อวตาร เป็นพระเสาร์ สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระเวปุลลจันทรโลกไคษัชยไวฑูรย์
พุทธะ

??????????) .| ???????????
??
ปัก เตา ตี่ ปา ทง เมง ไว ปู เซง กิน ซือ ซี ฟัง เมียว ฮี ซือ
ไก ฟา จัง จั้ง งิ่ม ผู่ สัก
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่แปด อวตาร เป็นพระราหู สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระศรีสุขโลกปัทครรภ อลังการ
โพธิสัตว์

??????????< ???????????
??
ปัก เตา ตี่ กิว ยิน กวง นุย แปะ เซง กิน ซือ ซี ฟัง เมียว ยง
ซือ ไก ออน ลก จือ ไจ ผู่ สัก
ดาวเทพนพเคราะห์องค์ที่เก้า อวตาร เป็นพระเกตุ สถิต ณ
บูรพาพุทธเกษตร คือ พระศรีเวปุลลสังสารโลกสุขะอิศวร
โพธิสัตว์

??????????????
อี ซือ มัน ซู สิก ลี ผู่ สัก กิบ จู ไต จง
ในขณะนั้นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และบรรดาพุทธบริษัททั้ง
หลาย

??????????????
บุน ฟู ไค ยิน ยู เซียง เซง จิน ไก ซือ กัว คี
ต่างได้สดับรับฟัง พระดำรัสของพระพุทธองค์ ถึงดาวเทพ
นพเคราะห์โดยแท้จริง ซึ่งประจักษ์แจ้งว่าแท้คือ พระผู้เป็นมิ่ง
ขวัญมหามงคลในกาลอดีต

???????????????
กิด เซียง เซียง ซือ ไต ปี ซือ จุน โพว ไว จง เซง
ข้าแต่บุราณพุทธะผู้เจริญ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล
กำจรกำจายไปทั่วทั้งสรรพสัตว์

???????????????
ฟา เซง ซือ เฮียน กก กก ฟุน ฮี เต็ก มี เจง เยา
ทรงนิรมาณกายไปในนานาลักษณะ เป็นที่ปรีดาปราโมทย์เป็น
อย่างยิ่ง อย่างไม่เคยปรากฏ

??????????
กาย เซา เซง จั่ง ซือ ส่วย กี ฮง
จึงพร้อมกันนอบน้อมสรรเสริญ และกล่าวสัมโมทนียกถาว่า

????? ?????
ไต เซง จู เซียง ซือ บู เซียง กิด เซียง จุน
พระนพบรมมหาอริยะศาสดาเจ้าในอดีต พระโลกนาถผู้ทรงเป็น
มิ่งขวัญมหามงคลอันประมาณมิได้

????? ?????
กัว คี อี ซิว จิน ลี หยก เชียว ซือ เกียน
พระองค์ได้ถึงซึ่งพระนิรวาณแล้ว ได้ข้ามพ้นจากวัฎสงสาร

????? ?????
ซุย จือ ซือ กิน เฮา ลิ่น เมง จู คุน เยา
ด้วยเมตตาอันหาประมาณมิได้ ที่บังเกิดความสงสารในบ่วง
สรรพสัตว์

????? ?????
ฟา เซง เทียน จง จู ปัก เกก ชี ยิน จุน
จึงนริมาณกายมาในจักรวาล คือดาวเทพนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง

????? ?????
ปู แปะ กง คิ่น ฮัง จู จอย อี วั่น ลุย
ปกป้องคุ้มครองรักษา เหล่าปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้
ปลอดภัย

????? ?????
เซียง ใจ เสก เกีย ซือ ไว จง กู ซิน ส่วย
สาธุศากยะศาสดาสุคตเจ้า
ได้ดำรัสแจ้งแก่ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เต็กหลี อุตสาหกรรม (สปริงเกอร์ไทดี)
สปริงเกอรไทแลนด์ sprinklerthailand
สวัสดี...ผู้เยี่ยมชม...กด + Thank You ให้หรือยัง

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม

ออฟไลน์ hs4nxa

 • เจ้าพ่อบอร์ดมูลนิธิ
 • ****
 • กระทู้: 324
 • ชอบกด Like+ 141
 • เพศ: ชาย
 • ศิษย์พระอรหันต์จี้กง
  • ดูรายละเอียด
ไม่ใช่บรรเลงก่อนเหรอเจ้ ^10-555^ ^10-555^ ^10-555^
คบคนพาล แต่จริงใจ ก็ไม่ผิด
คบบัณฑิต ไม่จริงใจ ก็ไร้ผล            ฝ่ายติดตาม(ร.ร)เทคโนฯ

ออฟไลน์ Komno

 • เจ้าพ่อบอร์ดมูลนิธิ
 • ****
 • กระทู้: 398
 • ชอบกด Like+ 138
 • เพศ: หญิง
  • MSN Messenger - komno2100@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
มาเป็นบทแปล ^6thx^ ^6thx^ ^6thx^
คนที่มีความสุขที่สุด
ไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกสิ่งที่เลอเลิศ
  แต่เขาทำสิ่งที่มีอยู่ให้เลิศเลอ

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม

ออฟไลน์ HS4VWF

 • หัวหน้าบอร์ดมูลนิธิ
 • ***
 • กระทู้: 196
 • ชอบกด Like+ 58
 • เพศ: ชาย
  • MSN Messenger - bakba_narak@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

ฝ่ายเหรัญญิก นะจ๊ะ นะจ๊ะ งึด งึด หลาย