แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - HS4WNW

หน้า: [1] 2 3 ... 68
9
เสียดายเขาแบ่งให้ไปช่วยงานอื่นเลยไม่ได้ร่วมคับ งึดคนบ้านเดียวกันแต่อยู่คนละทีม


11
บทลงโทษจะเรียงตามข้อ (๑) ถึง (๕) ส่วนระยะเวลาดำเนินการในแต่ละข้อไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับการกระทำพฤติกรรมของนักวิทยุสมัครเล่นบุคคลนั้นๆ ( ส่วนบุคคลที่ถูกลงโทษไปแล้วหรือกำลังจะถูกลงโทษจากข้อ (๑) ถึง (๕) นั้น จะไม่ขอเอ่ยถึง ) ลองตั้งคำถามให้กับตนเองก่อนว่า เราเข้ามาในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่ออะไร ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

12
มาตรการบังคับทางปกครอง ( บทลงโทษ ) กิจการวิทยุสมัครเล่น
ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น
พ.ศ. ๒๕๕๐

 พนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อ  ให้สํานักงานพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาโทษ  ดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตัักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
(๔) ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย

14
ทราบคับรายงานตัวแล้วคับ

15
"ทีมเวริ์ก"เท่านั้นที่จะสำเร็จได้
        

หน้า: [1] 2 3 ... 68