แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - HS4WNW

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 68
31
Pic Post / Re: ชิวอิกที่ 3 กพ 53 สดๆจ้า
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 07:48:10 AM »
คอมอยู่บ้านเป็นหยังคือเบิ่งบ่ไ่ด้บาดนิ

33
คณะกรรมการจังหวัดขอนแก่น

นายวิเชียร สังโวลี ( HS4MM )
นางเพ็ญศิริ สังโวลี ( HS4PPP )
นายชัชวาล สังโวลี ( HS4UUU )
ด.ญ ชลิดา สังโวลี ( HS4XRX )
นางพรพิมล บุญสาร ( HS3IWZ )
นายณัฐสิทธิ์ บุญสาร ( HS4WWN )
นางสาวเมธิศา บุญสาร
นายสันติภพ ศรีทองสุข ( HS4OZQ )
นางจันจิรา หาญโงน ( HS4VUG )
นายเทียน นวลศรี ( HS4IDT )
นายองอาจ ชอบเจริญ ( HS4BSI )
นางทิภาพร ชอบเจริญ ( HS4WWW )
นายวุฒิอนันต์ ชอบเจริญ ( HS4VVZ )
นายสุเทพ ( HS4JXU )– นางยวนใจ สร้อยสน
นายลาชัน สังโวลี ( HS4PPO )
นางเดือนเพ็ญ สังโวลี ( HS4WWO )

34
คณะกรรมการ บริษัท ร้านค้าจังหวัดสกลนคร-นครพนม

ร้านเจริญชัยการช่าง จังหวัดสกลนคร 
น.ส.กฤติยาภรณ์ กัลยาณี ( HS4IOL )
ร้านไอศกรีมกิจเจริญ จังหวัดสกลนคร
นางเยือน สมานมิตร ( HS4TKH ) พร้อมครอบครัว
นางบุปผา เกิดโภคา
นายธวัฒชัย พิมมีลาย
นายอนุวัฒน์ ( HS4UHU ) - นางวราภรณ์ อินทำนุ
ร้านบ้านน้อยคาร์แคร์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
นายกวี ( HS4SUU ) - นางศิรินุช เบ้าคันที
ร้านหม่อนไหมคาร์แคร์ จังหวัดสกลนคร
นายณชพัฒน์ ศรียายาง ( HS4JMG ) พร้อมครอบครัว

35

สมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

นายสุทอน จันทร์แก้ว ( HS4MUG )
นายเดชา มัครมย์ ( HS4QKG )
นายศักดิ์ชัย สุดเฉลียว ( HS4SSJ )
นางสุกรี ผากั้นกลาง ( HS4XKX )
นายจิรเวช บุตรวิชา ( HS4TSU )
นายธีรศักดิ์ เจือจารย์ ( HS4SJB )
นายทะนง พึงปั้นบูรณวงค์ ( E27QWP )

36

คณะกรรมการโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น

นายมิตรชัย โชติทอง ( HS4DRY )
น.ส.ศิรินดา แสนชัยวงษา ( HS4RUU )
นายสิทธิชัย เหล็กทุ่ม ( HS4XNN )
น.ส.อารีรีตน์ มูลอามาตร (HS4YFT)
นายธวัชชัย โนนทิง

37
คณะกรรมการ บริษัท ร้านค้าจังหวัดมุกดาหาร

นายวันชัย ด่านประเสริฐ (HS4BFX) ร้านอาหารนัดพบริมโขง
นายศุภชัย สรรพวิเศษ ( HS4UOP ) ร้านแซมนาฬิกา
นายรุ่งโรจน์ อนุศักดิ์เสถียร ร้านรุ่งโรจน์เคหะภัณ
นายเกียรติวัฒน์ สุภัควิมล (หจก.ดี๊ฟรับเหมาก่อสร้าง )
นางอัมพร กัลยาณี ( พร้อมครอบครัว )
นางเสาวณีย์ กัลลยาณี พร้อมครอบครัว
นายจรูญ กัลยาณี ( พร้อมครอบครัว )
นายเขมวัฒน์ กิจวัฒน์มงคล ( พร้อมครอบครัว )
นายปรัญชญาฑิตย์ นาคโสฬสวนิช( พร้อมครอบครัว )

38

คณะกรรมการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์ไร้สาระ จังหวัดมุกดาหาร

นายเกียรติภพ เจริญสุข ( HS4WID)
นายภัทรกวี เครือฟู E22XDU
นายสมเกียรติ อุปพงษ์ HS4IWP
นายทวีชัย มงคลโชคไพศาล HS4UWG
นายอนุชิต อุทาวงศ์ HS4PCZ
นายชาตรี วรรณวิจิตร ( HS4UTA )
นางทองใบ วรรณวิจิตร ( HS4WQX )
นายรัชชานนท์ ศักดิ์ศิริชัย
นายอุดมชัย อินานันท์ ( HS4LWG )
นายนิรันดร์ กุลกิจ

39
คณะกรรมการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยธงแดง จังหวัดมุกดาหาร

นายภิสิทธิ์ ไชยรัตน์ ( HS4VWE )
นายวชิร มิตรวิจารณ์ ( HS4WWX )
นายทวีชัย มงคลโชคไพศาล (HS4UWG )
นายนพพล นามเหลา
นายธีรธรรม ธรรมศิวนาถ ( HS4WOW )
นายพรศักดิ์ พุฒิวรพันธ์ (HS4VWF )
นายเกรียงไกร นิ่มพิสุทธิ์ ( HS4NXA )
นายสมจินต์ แซ่แต้ ( HS4PPK )
นางปดิวรัต รักชาติ (HS4XXO )
นายศรีศักดิ์ เมฆกำเนิดชัย
นายภูขัน คำปาน
นายศาสวัติ บางทราย ( HS4YHR )
นายวุฒิพงษ์  ยืนยง ( HS4VWA )
นายปิยะณัฐ เพลงสันเทียะ ( HS4VWB )
นายทวีทรัพย์ แซ่แต้ ( HS4VVY )
นายประเสริฐ จันทิม ( HS4XXQ )
น.ส.นิภาพร ศรีสุข ( HS4XXZ )
น.ส. ธัญพร ชมพูเพชร
น.ส. วรรณ์ธิณี เชื้อกุณะ
น.ส. รัตนา แซ่อั้ง
นายสุรเดช เดชสุภา
นายคติพจน์ ยงโพธิ์ ( HS4WJJ )
นายประวัณ อธิการกำธร ( HS4XYC )
นายบดินทร์ ศรีวิชัย ( HS4SVT )
นายสุรศักดิ์ คาแก้ว
นายมนต์ศิริ ศรีสูงเนิน
นายชูชาติ ตรีประภากร

40
คณะกรรมการสมาคม ชมรม และกลุ่มจากต่างจังหวัด

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแฮมร่วมใจ จังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

สมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบิกสไมล์ จังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนเตือนภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเสียงแคน จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชี จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มบัวแดง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นคชสาร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

41

คณะกรรมการบ้านเหล่าล้อม

นาย เอก แสงจันทร์ ( อ.บ.ต. บ้านเหล่าล้อม )
นาย ไปล่ แข็งแรง
นายพันธ์ แข็งแรง
นายอึ่ง แข็งแรง
พร้อมคณะชุมชนหมู่บ้านบ้านเหล่าล้อมทุกคน

42
รองประธานฝ่ายฆราวาส

นายบุญทัน สมานมิตร ( HS4SQT ) รองนายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร

นายเจริญพล มณีกุล ( HS4HHJ ) รองนายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร

นายอุกฤษฏ์ พงษ์นพรัตน์ ( HS4RYX ) รองนายกสมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

นายสุษักดิ์ อรหันตา ( HS4SIB ) รองนายกสมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

พจอ. สุรชัย กระฉอดนอก ( E20ZID ) รองนายกสมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

นายเสนต เหมือนสิงห์ ( HS4DFT ) ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทน จังหวัดขอนแก่น

นายวิทยา เวทย์กิตติพฤกษ์ ( E21MKN ) ประธานชมรมคนงึดหลาย จังหวัดสกลนคร

นายสราวุธ  ตีคลี (HS4UNS) กลุ่มมิตรภาพสองฝั่งโขง จังหวัดมุกดาหาร

นายภูมินทร์ หิรัญอร (HS4UNZ) ประธานชมรมวีอาร์ไร้สาระ จังหวัดมุกดาหาร

นายพนมศักดิ์ นิ่มพิศุทธิ์ ( HS4LEO ) รองประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยธงแดง จังหวัดมุกดาหาร

นายอนุชิต อุทาวงศ์ ( HS4PCZ ) รองประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยธงแดง จังหวัดมุกดาหาร

นายอุทัย - นางอุไรวรรณ แสนต่างใจ ประธานสภาตำบลบางทรายใหญ่

นายปริญญา - นางสุปราณี ศรีผุย

นายเกียรติวัฒน์ สุภัควิมล ( หจก.ดี๊ฟรับเหมาก่อสร้าง )

43
ประธานฝ่ายฆราวาส

นายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล

ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยธงแดง จังหวัดมุกดาหาร

44
ชมรมนักวิทยุสมัครโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่น

นำโดยHS4DRY ร่วมเป็นเจาภาพชมรมนักวิทยุสมัครคนงึดหลายจังหวัดสกลนคร

นำโดยE21MKN ร่วมเป็นเจาภาพ

45
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบิกสไมล์จังหวัดยโสธร

นำโดยHS6OAT ร่วมเป็นเจาภาพ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 68